Керівництво та структура управління

                                                                                                  
                                                                                                    Час прийому громадян                    телефон
 
Начальник управління: Балєв Михайло Дмитрович                 вiвторок, четвер з 10.00 до 15.00        (04846) 4-37-87
Заступник начальника: Драгнєв Олександр Семенович           понеділок, середа з 10.00 до 15.00      (04846) 4-12-96
 
 

Структурні підрозділи Болградського МУВГ
та їх основні завдання
   
 
Служба водокористування (провідний інженер Мірчев Василь Дмитрович, тел. (04846) 4-23-68)

1. Надання послуг, пов’язаних з гідротехнічною меліорацією земель із використанням водозабірних споруд БМУВГ, веденням обліку води на міжгосподарських каналах та в комерційних точках водовиділу.
  2. Контроль за раціональним використанням води на зрошувальних системах, за впровадженням екологічно-безпечних режимів зрошення сільськогосподарських культур.
3. Аналіз використання зрошуваних земель та врожайності сільськогосподарських культур.
   
Служба механізації та управління інфраструктурою (головний механік Семенников Олександр Павлович
тел. (04846) 4-23-68)
 
1. Організація та підготовка до роботи в умовах надзвичайної ситуації аварійних бригад, необхідних механізмів та транспорту, обстеження технічного стану машин, механізмів, об’єктів меліоративних водогосподарських систем, організація обслуговування, своєчасного і якісного ремонту та модернізації автотранспортних засобів.
2. Складання заходів з підготовки меліоративних систем до поливного сезону, проведення заходів щодо запобігання і усунення аварій на об’єктах міжгосподарських систем.
  3. Оперативний контроль за забезпеченням ремонтних робіт кошторисною документацією, обладнанням, інструментом, матеріалами, комплектуючими виробами, транспортом.  Оперативне вирішення всіх виникаючих питань, пов’язаних з ремонтними та експлуатаційними роботами на міжгосподарських меліоративних мережах. 
  
Відділ енергоефективності (начальник Хайдарли Людмила Сергіївнател. (04846) 4-23-68)
  
1. Ефективне та надійне використання насосно-силового обладнання та енергетичних установок, контроль за роботою насосно-силового обладнання для забезпечення енергозберігаючих режимів. 
2. Реконструкція існуючих насосних станцій з урахуванням вимог водоспоживачів, упровадження нової техніки та
передових технологій.
3. Планування та контроль використання енергоносіїв дільницями управління, забезпечення єдності вимірювань
приборами контролю та обліку, ведення первинної документації про роботу насосних станцій.
 
Служба бухгалтерського обліку та звітності (головний бухгалтер Мітєва Тетяна Вячеславівна,
тел. (04846) 4-23-68)
  
1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності.
2. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на
реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному
обсязі відображання операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
3. Забеспечення контролю за наявністю і рухом майна,використанням фінансових і матеріальних (нематериальних)
ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
  
Головний економіст (Бельтек Олександр Федоровичтел. (04846) 4-23-68)
 
1. Розрахунок фонду заробітної плати і чисельності працівників з урахуванням необхідності найбільш раціонального використання трудових ресурсів, участь у визначенні потреби в робочій силі, доведення установлених показників до підрозділів підприємства. 
2. Розробка положення про преміювання працівників, умови матеріального стимулювання, суміщення професій і посад, збільшення зон обслуговування та обсягу виконуваних робіт з метою поліпшення використання трудових ресурсів і робочого часу. 
        3. Складання штатних розписів згідно із затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів и фондами заробітної плати. 
  
Провідний інженер з підготовки кадрів (Кара Галина Вікторівнател. (04846) 4-23-68)

1. Оформлення приймання, переведення, звільнення працівників згідно з трудовим законодавством. 
2. Видача довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і заповнення трудових книжок. 
3. Табельний облік, складання і виконання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах управління і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. 
  
Провідний інженер з охорони праці (Куртєв Михайло Миколайовичтел. (04846) 4-23-68)
 
         1. Початковий інструктаж з охорони праці з усіма новприйнятими на роботу, командированими, учнями та студентами, які прибувають на виробниче навчання чи практику.
         2. Контроль за своєчасним проведенням відповідними службами необхідних випробувань та технічних оглядів стану обладнань, машин та механізмів, дотриманням графіків замірів параметрів, виконанням розпоряджень Державної служби України з питань охорони праці,  за дотриманням діючих норм, правил та інструкцій з охорони праці, стандартів з безпеки праці в ході виробництва.
         3. Вивчення умов  праці на робочих місцях, надання методичної допомоги підрозділам з розроблення інструкцій з охорони праці, стандартів безпеки праці, проведення навчання і перевірка знань працівників з питань охорони праці.
  
Провідний інженер-гідротехнік (Дімова Альона Миколаївнател. (04846) 4-23-68)
 
1. Виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, що знаходяться на балансі управління.
2. Участь у організації виконання робіт, пов’язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, зокрема шляхом забезпечення захисту від підтоплення, протиповіневого захисту сільськогосподарських угідь, а також населених пунктів.
        3. Забезпечення ведення державного обліку водокористування шляхом збору, аналізу звітів про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).
  
Криничненська експлуатаційна дільниця (начальник Драгнєв Дмитро Семенович, тел. (04846) 4-42-51)
 
        1. Забезпечення збереження та утримання у технічно-справному стані закріплених за дільницею водогосподарських споруд міжгосподарського значення: каналів, трубопроводів, водоприймачів, дренажних систем, дамб,  водосховищ, ефективне та раціональне  використання механізмів, обладнання, транспортних засобів, інших основних фондів.
      2. Забезпечення безперебійної роботи насосних станцій при найбільш економічних режимах проведення системи технічного обслуговування  і ремонту насосного та електротехнічного обладнання, забезпечення технології цілісності роботи меліоративних  систем разом із землекористувачами, власниками меліоративних земель. 
3. Своєчасне і безперебійне надання води водокористувачам, регулювання водного режиму згідно із затвердженими планами  та графіками.    
  
Ренійська експлуатаційна дільниця (начальник Мавров Микола Степанович)

1. Здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод у межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських  угідь і ліквідацією  ії наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій  в Ізмаїльському  районі (Ренійська ОТГ).
2. Реалізація заходів  щодо розвитку водного господарства, експлуатації об’єктів державного водогосподарського та  протипаводкового комплексів в Ізмаїльському  районі (Ренійська ОТГ).
3. Забезпечення збереження та утримання у технічно-справному стані закріплених за дільницею водогосподарських споруд міжгосподарського значення: каналів, трубопроводів, водоприймачів, дренажних систем, дамб,  водосховищ, ефективне та раціональне  використання механізмів, обладнання, транспортних засобів, інших основних фондів.
         
Ренійська дільниця дунайських споруд (начальник Кіронакі Анатолій Миколайович)

1. Здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод у межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією ії наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій в Ізмаїльському районі (Ренійська ОТГ).
2. Реалізація заходів щодо розвитку водного господарства, експлуатації об’єктів державного водогосподарського та протипаводкового комплексів в Ізмаїльському районі (Ренійська ОТГ).
3. Забезпечення збереження та утримання у технічно-справному стані закріплених за дільницею водогосподарських споруд міжгосподарського значення: каналів, трубопроводів, водоприймачів, дренажних систем, дамб, водосховищ, ефективне та раціональне використання механізмів, обладнання, транспортних засобів, інших основних фондів.

Юристконсульт 1 категорії (Андрєєва Анастасія Дмитрівна тел. (04846) 4-23-68)
 
1. Реалізація заходів, спрямованих на усунення корупційних ризиків.
2. Проведення заходів, спрямованих на виявлення конфлікту інтересів при виконанні працівниками Болградського МУВГ службових обов'язків та сприяння його усуненню, контроль за своєчасним врегулюванню конфлікту інтересів.
3. Проведення навчань та надання консультаційної допомоги для працівників Болградського МУВГ. 
  
Уповноважена особа з публічних закупівель (інженер із застосування комп’ютерів Аксененко Ігор Олегович, тел. (04846) 4-23-68)
 
1. Планування та проведення публічних закупівель у системі Прозорро керуючись неупередженим ставленням до усіх учасників процедури закупівлі та відсутністю конфлікту інтересів.
2. Своєчасне оприлюднення повної та достовірної інформації у системі публічних закупівель Прозорро.
3. Слідкування за змінами у законодавстві з публічних закупівель та проведення закупівель згідно чинних норм законодавства.